CZ/DE/EN

Exponát měsíce

2023/9 : Lov v pravěku


Zpět na seznam...

exponát měsíce

Exponát měsíce září / foyer teplického zámku / vstup zdarma
Pravěký člověk získával většinu své potravy lovem divoké zvěře a sběrem planě rostoucích rostlin a plodů. Vývoj člověka a jeho loveckých metod ovlivňovalo mnoho faktorů, z nichž za nejdůležitější lze považovat střídající se klima, které mělo dopad na skladbu rostlin a lovené zvěře. Pravěké společenství migrovalo z místa na místo, podle pohybu stád zvěře. V nejstarším období představovali hlavní lovecký artikl koně, sobi a také velká zvířata sloni, nosorožci, bizoni a mamuti. Na nalezišti Stránské skále u Brna jsou doloženy nálezy kostí šavlozubého tygra, hyeny, medvěda, bizona a tura. Technika lovu velkých zvířat často spočívala v nahánění a štvaní stád přes srázy a zahánění do soutěsek, kde bylo možno kořist usmrtit ranou do břicha či očnice. K lovu se v nejstarším období požívali dřevěné kyje, kopí a oštěpy u nichž je možno uvažovat o zvláštních vrhačích, vymršťovacích zařízeních  v podobě pálky.
Na přelomu starší a střední doby kamenné dochází k zásadní změně klimatu. Po poslední době ledové dochází k oteplení a mění se ráz krajiny, která se pokrývá listnatými lesy, což ovlivnilo skladbu lovné zvěře. Chladnomilná zvířata vystřídala zvířata žijící v menších stádech – srnec, jelen, los, tur a bizon. Předmětem lovu se stávají i drobnější savci například prase, bobr, kuna, výrazněji se začíná prosazovat také rybolov a lov vodního ptactva. Typickou loveckou výzbrojí byl v této době luk a šípy, kopí a harpuna. Zároveň rostl význam různých pastí a nástrah. Pro období střední doby kamenné je typická kamenná štípaná industrie kterou představují drobné čepelové úštěpy. Mikročepele s otupeným bokem, kruhové dílky či trojúhelníky měly různorodé využití. Rozdílným zasazováním a nastavováním se daly vytvořit složené nástroje. Tímto způsobem se vyráběly ozubené harpuny, rybářské háčky, nože a hroty šípů. K výrobě těchto nástrojů sloužili rovněž kosti zvířat.    
V novém životním prostředí se vytvořily odlišné lovecké praktiky. Lovec si v této době již vystačil sám, nebyl odkázán na souhru kolektivu, jako tomu bylo u lovu velkých zvířat.
S příchodem neolitické revoluce v mladší době kamenné nastává zásadní změna v získávání potravy. Člověk se stává zemědělcem a domestikuje různé druhy zvířat. Lov a sběr úplně nevymizel, ale jejich podíl se značně snížil. Později v době bronzové a železné jsou kamenné nástroje určené k lovu nahrazovány novými materiály, jednalo se především o hroty šípů a sekerky. Některé lovecké náčiní, kupříkladu háčky na rybolov jsou i nadále vyráběny z kosti.
Mgr. Kateřina Laufová, kurátorka archeologických sbírek