CZ/DE/EN

Exponát měsíce - Archiv

2021/2 : Šperk, zrcátko, nebo obojí?


Zpět na seznam...

exponát měsíce - Archiv

Exponát měsíce února / foyer teplického zámku /  vstup zdarma

„Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, kdo je na světě nejkrásnější?“ věta, která nezaznívá dodnes jen v pohádce o Sněhurce, ale provází ženské pokolení od pradávna. Zda k podobnému účelu sloužila i schránka vyřezaná z parohoviny, by nám mohla sdělit jen její původní majitelka, ale ta již staletí odpočívá v pokoji. 

Drobné pouzdro nalezl při archeologickém výzkumu PhDr. František Gabriel v zahradě litoměřického kláštera kapucínek v kulturní vrstvě datované především keramickým materiálem do přelomu 12. a 13. století. Rytý motiv na přední straně potvrzuje časové vročení. Galantní scéna mileneckého páru muže a ženy držících se za ruce, je dějem vloženým do románské architektury, vyjádřené autorem dvěma oblouky ve zdivu zakončeném cimbuřím. Žena oděná v dlouhých splývavých šatech s rukávci a vlasy spletenými do copu stojí proti muži s vlasy po ramena, oblečenému v plášti. Zadní strana schránky má v sobě vyřezanou mělkou oválnou prohlubeň pro osazení zrcátka nejspíš z leštěného kovu. Čtyři nýtky, dva nahoře a dva dole přichytily další díly destičky, do kterých jsou zahloubeny točnice chybějících dvířek. Podle analogií, shromážděných z celé Evropy víme, že se jednalo o šperk, sloužící současně jako zrcátko, ukryté za dvířky a užívané k potřebám krášlící se dámy. Tento šperk, který nosila zavěšený na krku, prozatím zůstává jediným svého druhu v České republice a je uložen ve sbírkách archeologického oddělení Regionálního muzea v Teplicích.

PhDr. Lucie Kursová, vedoucí archeologického oddělení

Literatura:

Gabriel, F. 1984: Nálezová zpráva archeologického výzkumu, uloženo v archivu AO RMT.

Gabriel, F. – Denkstein, V. 1985: Románský reliéf z Litoměřic, Archeologické rozhledy XXXVII, 615-627. 

Klápště, J. 1991: K interpretačním souvislostem středověké reliéfní destičky z Litoměřic, Studia mediaevalia Pragensia II. 117-123.