CZ/DE/EN

Aktuality

Hledá se ředitel/ka Regionálního muzea v Teplicích


Zpět na seznam...

Aktuality

Rada Ústeckého kraje vyhlašuje výběrové řízení na pozici ředitele Regionálního muzea v Teplicích, p.o. (TEXT VÝZVY KE STAŽENÍ ZDE)

Termín přihlášek je do 30. prosince 2021

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; platová třída 13, příplatek za vedení, možnost osobního ohodnocení a dvakrát ročně odměn.

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, 4 dny sick days a příspěvek na stravování.

Požadovaný nástup do funkce: dle dohody.

Charakteristika vykonávané činnosti: řídící a manažerská činnost příspěvkové organizace, funkční období na dobu neurčitou.

Požadavky:

* ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
* státní občanství ČR, popř. občan cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR;
* trestní bezúhonnost;
* minimálně 5 let praxe v oboru;
* znalost anglického či německého jazyka na komunikační úrovni.

Další požadavky:

* znalost principů fungování a hospodaření příspěvkové organizace územního samosprávného celku;
* znalost právních předpisů, zejména zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů; č. 129/2000 Sb., o krajích; č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů; č. 262/2006 Sb., zákoník práce; č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb; č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;
* velmi dobré organizační, komunikační a řídící schopnosti;
* samostatnost a časová flexibilita.

Výhodou:

* orientace v oblasti dotační politiky ČR, Evropské unie a dalších subjektů včetně projektového řízení;
* vedení týmu, tzn. manažerské dovednosti;
* aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační činnost v oboru;
* řidičský průkaz skupiny B.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

1. označení výběrového řízení;
2. jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, kontaktní telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis;
3. ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
4. motivační dopis v rozsahu max. 2 normostran;
5. originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem a to s překladem opatřeným doložkou s razítkem soudního překladatele (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením);
6. písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení, a to po celou dobu trvání výběrového řízení;
7. kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici.

K přihlášce je nutno připojit: strukturovaný životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe včetně kontaktu na osoby, které podají reference, členství v orgánech profesních organizací, odborných komisích, jako přílohu přehled případné publikační činnosti.

Obálku s přihláškou a požadovanými doklady s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT – RM TP doručte do podatelny Krajského úřadu v termínu do 30. 12. 2021 na adresu:
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: Bc. Lenka Holavová, tel.: +420 475 657 445, e-mail: holavova.l@krustecky.cz

V elektronické podobě lze zasílat materiály pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

UPOZORNĚNÍ
Výběrové řízení je dvoukolové. Kandidáti v prvním kole budou oslovení k testu manažerských schopností pro ředitele příspěvkových organizací. Do druhého kola budou vybraní účastníci přizváni k osobnímu pohovoru, jehož součástí bude prezentace na zadaná témata (zadání bude zasláno na základě výběru v prvním kole).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Po ukončení výběrového řízení bude dokumentace zaslána neúspěšným uchazečům zpět.